ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์

 

ตะลุยโจทย์โควตา มช. ฟิสิกส์  บทที่  1  บทนํา ชุด 1

ตะลุยโจทย์โควตา มช. ฟิสิกส์ บทที่  1  บทนําชุดที่ 2

ตะลุยโจทย์โควตา มช. ฟิสิกส์ บทที่  2  การเคลื่อนที่ ชุด 1

ตะลุยโจทย์โควตา มช. ฟิสิกส์ บทที่  2  การเคลื่อนที่ ชุด  2

ตะลุยโจทย์โควตา มช. ฟิสิกส์  บทที่ 3 มวล แรง กฎการเคลื่อนที่  ชุด 1

ตะลุยโจทย์โควตา มช. ฟิสิกส์  บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ชุด 1

ตะลุยโจทย์โควตา มช. ฟิสิกส์  บทที่ 3 มวล แรง กฎการเคลื่อนที่  ชุด 2

ตะลุยโจทย์โควตา มช. ฟิสิกส์  บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ชุด 2

ตะลุยโจทย์โควตา มช. ฟิสิกส์ บทที่ 5 งานและพลังงาน ชุด 1

By krusinchai